РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ХЕРСОНСЬКОГО І ТАВРІЙСЬКОГО ІОАННА БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ВСЕЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ВІРНИМ ЧАДАМ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

 

Хвала Тобі, Господи Боже,
Народженому від Діви Пречистої,
З Отцем і Божественним Духом
На віки віків незмінно!

(свт. Амвросій Медіоланський. Гімн на Різдво Христове)

 

Возлюблені у Христі, дорогі брати і сестри! Милостивий Господь Своїм благим Промислом знову сподобив нас побачити Схід Незаходимого Сонця ‒ Зорю спасіння, приникнути до бідних ясел, і під Віфлеємською зіркою, разом з Ангелами, пастухами та волхвами, прославити втілення Бога Слова – Немовляти Ісуса Христа, народженого від Діви Марії.

Тисячі років усієї людської історії ведуть до Різдва Христового, знаходять у ньому свій зміст і осередок. Цього дня, коли історія і вічність поєднуються воєдино, до нас звертається Євангельський голос зі словами: «Багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте, і не чули» (Мф. 13, 17). Воістину, велика радість – бачити Христове Різдво, жити Його спасительним подвигом, бути частиною Його Святої Церкви. Нам дана Божа благодать, пише святий апостол Павел, для оновлення розуму (Рим. 12, 6) – бути народом святим, новим, викупленим від Господа (Іс. 62, 12). Оновлення людини починається Різдвом Христовим – Новим Завітом з Богом. Слово, яке вживали Спаситель і євангелісти, називаючи Завіт Божий Новим (Лк. 22, 20), означало не тільки нововведення, оновлення чи виправлення, але говорило, що Завіт ‒ небувалий, такий, якого ніколи не було і не буде. Він неповторний, тому що одного разу і назавжди укладений у Крові Христа-Первосвященика, Який «один раз увійшов у святилище і здобув вічне викуплення» (Євр. 9, 12). Тому Різдво Христове стало центральною подією людської історії. Воно не є звичайним явищем серед низки подій історії, не черговий заклик до морального оновлення. Воно саме́ – початок оновлення, оскільки Бог приймає людське тіло. Ісус Христос – Новий Адам, Який прийшов виправити помилку першого, зцілити падшу природу і стати початком нової людини – вільної від гріха та позбавленої духовної сліпоти (Рим. 8, 2).

Розмірковуючи над Боговтіленням, преподобний Макарій Великий пропонує кілька простих образів, що пояснюють значення Різдва Христового. Один з них – корабель, яким людина долає бурю життєвого океану, безодню небуття та гріха. Ніхто не здатний переплисти бурхливе море, водну стихію, якщо не забезпечить себе необхідним плавальним засобом. Ніхто не міг до приходу в світ Спасителя самотужки досягти спасіння, вічного життя. «Людина ніяк не викупить брата свого і не дасть Богові викупу за нього» – каже Псалмоспівець (Пс. 48,8).  Цю приреченість старозавітної людини виправляє Різдво та Воскресіння Христове. Вони дають в руки віруючого легкий і керований корабель, яким можна «перейти, подолати і перепливти гірке море гріха, непрохідну безодню лукавих сил і темних пристрастей» (прп. Макарій Великий. Бесіди про християнське життя, 44, 6).

Ще через один образ преподобний Макарій описує сокровенний дар, даний людині у Христі – істинну свободу, свободу від гріха. Душа, що відступила від Бога, котра вигнала з себе Духа Божого, стає рабом злого духу, як Ізраїль у фараона. Доля раба – неволя, бруд і каміння – спорудження лукавих діл повелителя (Вих. 1, 11, 14). Ісус Христос, як старозавітний Мойсей, визволяє людей з рабства – у Його Крові омивається гріх, а в Євангелії відкривається істина, яка робить вільним (Ін. 8, 32; прп. Макарій Великий. Бесіди про християнське життя, 47, 6).

У ці святі різдвяні дні, дорогі брати і сестри, бажаю всім нам звернути духовні погляди до Віфлеємських ясел, до початку Нового Завіту. Нехай серце кожного сповниться справжньою радістю про пришестя у світ Спасителя. Нехай ця радість переможе всі випробування та спокуси, підніме нас над суєтою світу цього, відкриє наші духовні очі і навчить бачити у всьому Промисел Божий, навчить справжньої євангельської свободи – свободи від гріха. Щиро бажаю кожному духовного та тілесного здоров'я, смирення та християнського терпіння. Закликаю на всіх вас Боже благословіння!

 

З Різдвом Христовим і Новим роком!

+ Іоанн

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

Різдво Христове

2021/2022 р.

м. Херсон

 

 

Хвала Тебе, Господи Боже,
Рожденному Девой Пречистой,
С Отцом и Божественным Духом
Во веки веков неизменно!

(свт. Амвросий Медиоланский. Гимн на Рождество Христово)

Возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры! Милостивый Господь по Своему благоутробию вновь сподобил нас увидеть Восток Незаходимого Солнца ‒ Зарю спасения, приникнуть к бедным яслям, и под Вифлеемской звездой, вместе с Ангелами, пастухами и волхвами, прославить воплощение Бога Слова ‒ Младенца Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии.

Тысячи лет всей человеческой истории ведут к Рождеству Христову, находят в нем свой смысл и средоточие. И в этот день, когда история и вечность соединяются воедино, к нам обращается Евангельский голос со словами: «Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13, 17). Воистину, великая радость ‒ видеть Христово Рождество, жить Его спасительным подвигом, быть частью Его Святой Церкви. Нам дана благодать Божия, пишет святой апостол Павел, для обновления ума (Рим. 12, 6) ‒ быть народом святым, новым, искупленным от Господа (Ис. 62, 12). Обновление человека начинается Рождеством Христовым ‒ Новым Заветом с Богом. Слово, которое употребляли Спаситель и евангелисты, называя Завет Божий Новым (Лк. 22, 20), означало не только новшество, обновление или исправление, но говорило, что Завет ‒ небывалый, такой, которого никогда не было и не будет. Он неповторим, потому что единожды и навсегда заключен в Крови Христа-Первосвященника, Который «однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9, 12). Поэтому Рождество Христово стало центральным событием человеческой истории. Оно не обычное явление в череде событий истории, не очередной призыв к нравственному обновлению. Оно само́ ‒ начало обновления, поскольку Бог принимает человеческую плоть. Иисус Христос ‒ Новый Адам, Который пришел исправить ошибку первого, исцелить падшую природу и стать начатком нового человека ‒ свободного от греха и лишенного духовной слепоты (Рим. 8, 2).

Рассуждая о Боговоплощении, преподобный Макарий Великий предлагает несколько простых образов, объясняющих значение Рождества Христова. Один из них ‒ корабль, на котором человек преодолевает бурю жизненного океана, бездну небытия и греха. Никто не способен переплыть бушующее море, водную стихию, если не снабдит себя необходимым плавательным средством. Никто не мог до пришествия в мир Спасителя своими силами достичь спасения, вечной жизни. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» ‒ говорит Псалмопевец (Пс. 48, 8). Эту обреченность ветхозаветного человека исправляет Рождество и Воскресение Христово. Они дают в руки верующего легкий и управляемый корабль, которым можно «перейти, преодолеть и переплыть горькое море греха, непроходимую бездну лукавых сил и темных страстей» (прп. Макарий Великий. Беседы о христианской жизни, 44, 6).

Еще через один образ преподобный Макарий описывает сокровенный дар, данный человеку во Христе ‒ подлинную свободу, свободу от греха. Душа, отступившая от Бога, изгнавшая из себя Духа Божия, становится рабом злого духа, подобно как Израиль у фараона. Удел раба ‒ неволя, грязь и камни ‒ сооружение лукавых дел повелителя (Исх. 1, 11, 14). Иисус Христос, как ветхозаветный Моисей, изымает людей из рабства ‒ в Его Крови омывается грех, а в Евангелии открывается истина, которая делает свободным (Ин. 8, 32; прп. Макарий Великий. Беседы о христианской жизни, 47, 6).

В эти святые рождественские дни, дорогие братья и сестры, желаю всем нам обратить духовные взоры к Вифлеемским яслям, к началу Нового Завета. Пусть сердце каждого исполнится истинной радости о пришествии в мир Спасителя. Пусть эта радость превозможет все испытания и искушения, поднимет нас над суетой мира сего, откроет наши духовные очи и научит видеть во всем Промысел Божий, научит подлинной евангельской свободе ‒ свободе от греха. Искренне желаю каждому духовного и телесного здравия, смиренномудрия и христианского терпения. Призываю на всех вас Божие благословение!

С Рождеством Христовым и Новым годом!

+ ИОАНН МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

Рождество Христово

2021/2022 г.

г. Херсон

 

Источник: http://pravoslavie.ks.ua/news/view/4122